„Quantenträume“
AutorInnen: Hao Jingfang, Xia Jia, Liu Yang, Fei Dao, Sun Wanglu, Luo Longxiang,
Shuang Chimu, Qiufan Chen, Gu Shi, Liu Weijia, Wang Jinkang, Baoshu, A Que,
Ling Chen, Han Song,
354 Seiten / eBook
ISBN: 3453319044 
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen