„Quantenträume“
AutorInnen: Hao Jingfang, Xia Jia, Liu Yang, Fei Dao, Sun Wanglu, Luo Longxiang,
Shuang Chimu, Qiufan Chen, Gu Shi, Liu Weijia, Wang Jinkang, Baoshu, A Que,
Ling Chen, Han Song,
354 Seiten / eBook
ISBN: 3453319044 
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen

„Flug und Angst“
Originaltitel: Fright or Flight
Autor: diverse
Herausgeber: Stephen King & Bev Vincent
328 Seiten / eBook
ISBN: 3453439805
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen