„Quantenträume“
AutorInnen: Hao Jingfang, Xia Jia, Liu Yang, Fei Dao, Sun Wanglu, Luo Longxiang,
Shuang Chimu, Qiufan Chen, Gu Shi, Liu Weijia, Wang Jinkang, Baoshu, A Que,
Ling Chen, Han Song,
354 Seiten / eBook
ISBN: 3453319044 
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen

„Flug und Angst“
Originaltitel: Fright or Flight
Autor: diverse
Herausgeber: Stephen King & Bev Vincent
328 Seiten / eBook
ISBN: 3453439805
Verlag: Heyne
[Werbung, da Rezensionsexemplar]

Weiterlesen

„Basar der bösen Träume“
Originaltitel: The Bazaar of bad dreams
Autor: Stephen King
765 Seiten / gebundene Ausgabe
ISBN: 3453270231
Verlag: Heyne

Weiterlesen

„Vier nach Mitternacht“
Originaltitel: Four Past Midnight
Autor: Stephen King
1166 Seiten / eBook
ISBN: 3453438418
Verlag: Heyne

Weiterlesen

„Alpträume“
Originaltitel: Nightmares and Dreamscapes
Autor: Stephen King
761 Seiten / Taschenbuch
ISBN: 3453503384
Verlag: Heyne

Weiterlesen